Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Årsstämman är det yttersta beslutande organet i MSC Group AB och hålls varje år i Stockholm. På stämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att bland annat utse styrelseledamöter för MSC Group AB. Vart fjärde år väljs även externa revisorer för bolaget.

På stämman beslutas även om utdelning för det gångna året. Ledning och kontroll av MSC koncernen fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagsslag och bolagsordning. Svensk kod för bolagsstyrning ska f r om 1 juli 2008 tillämpas av bolag som är noterade på någon form av marknadsplats. MSC omfattas därmed av koden.

Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Valberedningen lämnar i kallelsen till årsstämma förslag till val av ordförande vid årsstämma, antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen, ordförande till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, i förekommande fall, val av revisor samt arvode till styrelse och revisorer.

Valberedningens ledamöter inför årsstämman 2017 är Lars Svensson, Sven Joel Härgestam, Anders Hibell och Per Hallerby. Förslag till valberedningen kan lämnas till valberedning@msc.se senast 20 mars 2017.

Styrelsens arbetsformer

MSCs styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter jämte högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. Därtill väljs en ledamot samt en suppleant av medarbetarna för en period av två år. Bolagets verkställande direktör ingår i styrelsen.

Under ett räkenskapsår genomförs minst fem protokollförda styrelsemöten. Styrelsens arbetsformer är fastställda i en arbetsordning som reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD, VDs befogenheter, mötesplan samt rapportering.

Styrelsen erhåller varje månad en rapport från VD om koncernens verksamhet, affärsläge, resultat och personalläge. Bolagets revisor deltar i ett styrelsemöte för att avge revisionsrapport. Arbetet för styrelsen har under året koncentrerats kring diskussioner rörande den strategiska inriktningen samt organisations- och personalfrågor. Styrelsen har inga speciella utskott utan alla frågor behandlas av styrelsen i sin helhet.

Ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Bolagsstämman fastställer arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Inga ytterligare ersättningar har utbetalats under året. Ersättning till VD och ledande befattningshavare skall fastställas till marknadsmässiga nivåer och skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Ersättning i form av fast lön skall stå i proportion till befattningshavarens erfarenhet, ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall vara maximerad till en årslön och baseras huvudsakligen på tydliga målrelaterade prestationer.

De ledande befattningshavarnas pensionvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar alternativt omfattas av den allmäna pensionplanen, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstpensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för respektive befattningshavare. Övriga förmåner utgörs för MSC av sedvanliga förmåner enligt lokal praxis.

Frågan om ersättning till bolagsledningen behandlas av verkställande direktören. Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen. Dessa riktlinjer får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Redan beslutade ersättningar till ledningen som inte har förfallit till betalning vid årsstämman 2014 faller inom ramen för riktlinjerna.

 

Läs mer:

 

anteckningar_beskuren2

Kontaktperson

TorbjörnN
Torbjörn Nilsson

CFO MSC Group AB