Kommittéer

Kommittéer

Revisionskommitté

Styrelsen har bedömt att det inte finns något behov av en separat revisionskommitté. Styrelsens ordförande sammanställer och hanterar frågan inför årsstämman. Frågor om finansiell rapportering och intern kontroll behandlas av styrelsen i sin helhet, vid behov i samarbete med bolagets revisorer.

Ersättningskommitté

Styrelsen har bedömt att det inte finns något behov av en separat ersättningskommitté. Styrelsen i sin helhet hanterar och beslutar i frågor om löner och övriga anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem för verkställande direktören. Styrelsen svarar även för framtagandet av generella lönesättningsprinciper.

harlig-sno

Kontaktperson

TorbjörnN
Torbjörn Nilsson

CFO MSC Group AB